Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1

pixabay.com

Halo sobat, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. postingan kali ini saya akan berbagi tentang Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 tahun pelajaran 2018-2019. Soal UTS/PTS Bahasa Inggris ini bisa didownload secara gratis dari laman ini.
Namun, bagi anda yang akan kopas atau download tetap harus menyertakan sumber soal Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 ini. Soal-soal ini saya rangkum dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan bahan ajar pada kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2018-2019.
Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 ini sudah dilengkapi dengan pembahasannya atau kunci jawaban. Sehingga para siswa akan lebih mudah mempelajarainya.
Harapannya setelah mempelajari Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 ini para siswa akan meningkat kemampuan bahasa inggrisnya, wabil khusus nilai bahasa inggrisnya akan meningkat dari sebelumnya.
Walaupun demikian, Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 yang sudah kalian download tersebut bukan bahan untuk contekan. Namun, sebagai bahan latihan dalam menghadapi UTS/PTS yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Adapun contoh soalnya bisa dibaca di bawah:
SOAL LATIHAN UTS/PTS SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2018-2019
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas/Semester : 4 (empat)/1 (satu)

I. Choose the correct answer by crossing ( X ) a, b, c or d !
1. Nazla : “How are you ?”
Azka : …
a. Thank you
b. Good bye
c. See you
d. I am fine
2. Adisya :”Good night Aqila!”
Aqila : “Good………..”.
a. Afternoon
b. Night
c. Evening
d. Morning
3. Baby : “good night! … “
Klara : “good night!”
a. Have a nice dream
b. Tank you
c. Good night
d. See you

4. Faiz : … is your name?
Wafi : My name Is Wafi.
a. Where
b. Why
c. What
d. When
5. Mr. Rabbani is a teacher. He is teaching in the …
a. Library
b. Garden
c. Classroom
d. Office
6. Tiara : Good afternoon, Meylin! ..…Play dolls!
Meylin : Good afternoon, Tiara! Okay, I like it!
a. Let’s
b. Good bye
c. Okay
d. See you
7. Raisa : “. “?
Raihan :” I live in Kediri:.
a. Where are you
b. Where do you live
c. How old are you
d. What is your name
8. Dani : How old are you?
Edo : …………….
a. I am eight years old
b. My name is Edo
c. I live in Jl. Melati no.8 Blitar
d. I am in grade three
9. Our parents are ….
a. Grandfather and grandmother
b. Father and mother
c. Brother and sister
d. Uncle and aunt
10. Aqila is my sister’son. Aqila is my ….
a. Nephew
b. Cousin
c. Daughter
d. Niece
11. Mr. Ena is my uncle. His wife is my ….
a. Mother
b. Aunt
c. Cousin
d. Sister
12. The son of our uncle is our ….
a. Nephew
b. Sister
c. Niece
d. Cousin
13. Alma cleans the table by using ….
a. A broom
b. A rubber
c. A duster
d. A brush
14. Grandfather needs…….to read the newspaper
a. Glasses
b. Mirror
c. Telescope
d. Glass
15. I am going to school by ….
a. Ball
b. Basket
c. Box
d. Bicycle
16. Mother needs a cup of ….
a. Egg
b. Tea
c. Rice
d. Noodle
17. We can keep our clothes in the ….
a. Blackboard
b. Wall
c. Cupboard
d. Freezer
18. Look at the ficture!

It is a …..
a. Stove
b. Plate
c. Spoon
d. Freezer
19. When I want to sleep I go to ….
a. Bedroom
b. Kitchen
c. Bathroom
d. Diving room
20. Student writes on the blackboard by using ….
a. Eraser
b. Pencil
c. Chalk
d. Stick
21. I – kite – friends – with – am – playing

a. I am friends playing with kite
b. I am playing kite with friends
c. Friends with I playing kite am
d. Kite am with playing I friends
22. My mother has a mother. He is my ….
a. Daughter
b. Grandmother
c. Mother
d. Niece
23. My mother has a husband, he is my ….
a. Grandfather
b. Uncle
c. Son
d. Father
24. Translate into Bahasa Indonesia
“My mother is cooking in the kitchen”.
a. Ibuku sedang mencuci baju
b. Ibuku sedang memasak di dapur
c. Ibuku sedang membeli sayur di pasar
d. Ibuku sedang membaca di perpustakaan

For number 25-27
She is my friend. Her name is Tania. She is 11 years old, same with me.
She have long and black hair.
She is so beautiful.
She is from Bandung, She lives with her family.
25. Who is the friend described above?
a. Tania
b. My
c. Beautiful
d. Bandung

Apabila ada kunci jawaban dari Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 yang tidak sesuai mohon maaf. Dan silahkan anda ganti dengan kunci jawaban yang lebih valid.
Untuk Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 dan kunci jawaban secara lengkap silahkan download pada link di bawah ini!

Download Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018-2019 Plus Kuci Jawaban.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang Soal Latihan UTS/PTS Bahasa Inggris SD/MI Kelas 4 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bermanfaat.
SELAMAT BELAJAR!

Iklan

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Tahun 2018

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengan Semester Bahasa Sunda SD/MI Semester Ganjil.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 sae pisan kanggo bapa/ibu guru enggoning ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SD atanapi MI.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu diluyukeun sareng bahan ajar bahasa sunda semester 1 kelas 2. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu Insya Alloh ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 ieu parantos dilengkepan ku konci jawaban. Sahingga langkung gampil dipelajarina.

Conto Soalna ieu di handap!

SOAL PREDIKSI PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : 2(dua)/1(ganjil)

I. Cakra aksara A, B, atawa C di hareupeun jawaban anu bener!
Pananya nomer 1-5 dumasar kana ieu bacaan.
Tartib Diajar
Diajar kalawan tartib, hasilna tangtu leuwih hade.
Sanajan pangajaran di sakola loba rupana, lamun bisa ngatur waktu tur cara diajarna, moal hese moal matak cape hate.
Pangajaran keur isukan dipariksa, Dibeberes bari diapalkeun.
Sare ulah peuting teuing, Sangkan hudang teu kabeurangan.
Lamun isuk-isuk cukup waktu, indit ka sakola henteu kudu rurusuhan.
1. Kudu kumaha sangkan hasil diajar leuwih hade?
a. Tartib
b. Sakadaek
c. Hare-hare
2. Kumaha carana sangkan hudang sare teu kabeurangan teh?
a. Teu kudu sare
b. Sarena ulah peuting teuing
c. Sarena kudu tibra
3. Supaya henteu cape hate dina diajarna urang kudu….
a. Bisa ulin jeung babaturan keur refresing
b. Bisa ngatur waktu tur cara diajarna nu hade
c. Bisa jajan anu hade waktu istirahat
4. Nurutkeun bacaan di luhur, cing saha anu kudu tartib diajar teh?
a. Barudak sakola
b. Tukang kebon
c. Bapak atawa Ibu guru
5. Ceuk bacaan di luhur waktu beberes jeung ngapalkeun pangajaran keur poe isukan teh iraha?
a. Pabeubeurang
b. Pasosore
c. Peuting
6. Samemeh indit ka sakola urang kudu……
a. Pamit heula ka Indung Bapak
b. Ulin heula sing tenang
c. Jajan heula sing loba
7. Pangajaran anu teu kaharti kudu…..
a. Diantepkeun
b. Ditaroskeun
c. Dipotocopy
8. Mana anu bener tina kalimah-kalimah ieu di handap?
a. Dadi Budak Pinter.
b. Kamari Tati teu sakola.
c. nani hormat ka guru.
9. Ngagurat supaya lempeng kudu make….
a. Pamupus
b. Buku
c. Jedar
10. Sinonim tina kecap piwuruk nyaeta….
a. Papatah
b. Tutunjuk
c. Someah

Pananya nomer 11-15 dumasar kana ieu bacaan
Dodo Gering
Geus opat poe Dodo gering katarajang panyakit tipes. Awakna panas nyebret, tur teu daek barangdahar.
Waktu dipariksa ku dokter, Dodo dititah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Dodo diinpus sarta kudu terus ngagoler.
Babaturan Dodo daratang ngalongok ka rumah sakit, tapi teu meunang lila, lantaran Dodo kudu loba reureuh.
11. Dodo katarajang panyakit…..
a. Bisul
b. Tipes
c. Asma
12. Dodo kudu …… di rumah sakit.
a. Dirawat
b. Disarekeun
c. Disuntik
13. Saha nu mariksa Dodo teh?
a. Bidan
b. Dokter
c. Perawat
14. Saha nu ngalongok Dodo teh?
a. Ibu guru
b. Babaturanna
c. Uwana
15. Naon sababna anu ngalongok Dodo di rumah sakit teu meunang lila?
a. Lantaran tempatna heurin
b. Lantaran Dodona embung dilongok
c. Lantaran Dodo kudu loba reureuh
16. Buku dicekel ku…..
a. Sampean
b. Pangambung
c. Panangan
17. Kembang anu sengit teh diambung ku….
a. Sampean
b. Pangambung
c. Panangan
18. Komplek ngandung harti……
a. Kumpulan paimahan
b. Kumpulan toko
c. Kumpulan padesaan
19. Kecap anu sarua hartina jeng kecap patulayah nyaeta…..
a. Loba
b. Ngagunduk
c. Pabalatak
20. Nani nyapukeun buruan ku….
a. Sapu nyere
b. Sapu injuk
c. Kored

Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap!
Mangga klik kanggo ngadownloadna.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun Pangajaran 2018-2019 Plus Kunci Jawaban
Anu bade kopas supados nyantumkeun sumber asli soal ieu.
Pamugia Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun Pangajaran 2018-2019 ieu mangfaat.

Pemerintah Akan Membuka Pendaftaran CPNS 2018

Kabar baik buat Anda yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada bulan Juli 2018. Sebagai mana disampaiakan oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, kalau tidak ada halangan, pengumuman pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut akan dilakukan pada akhir Juli 2018.

“Tunggu saja, sebentar lagi. Ini Juli, sebelum akhir Juli mudah-mudahan sudah bisa diumumkan,” ujar Asman seperti dikutip dari liputan6.com, Selasa (26/6/2018).

Dia mengatakan, saat ini proses perhitungan terhadap jumlah dan formasi Penerimaan CPNS 2018 sudah selsai dilakukan. Akan tetapi, sesuai rencana sebelaumnya bahwa penerimaannya akan dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seerentak.

Asman memperkirakan sebanyak 220 ribu PNS akan pensiun pada tahun ini. Jumlah penerimaan CPNS itupun akan disesuaikan dengan jumlah PNS dan tidak akan jauh dari perhitungan tersebut.

“Karena kan pedomannya tetap jumlah yang pensiun,” dia menambahkan.

Sementara untuk formasi yang akan dibuka, Asman menyatakan pada tahun ini, pendaftaran CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhannya cukup besar, wabil khusus di daerah.

“Itu prioritas, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” ucapnya.

Untuk informasi lainnya klik di sini