Sisindiran Paparikan

Ieu di handap aya sababaraha conto sisindiran paparikan anu eusina mangrupa piwuruk atawa nasѐhat, silihasih jeung sѐsѐbrѐd atawa banyol.

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Kuring nu jadi lalakon
Tapi rѐk ulin jeung saha
Kahayang moal kalakon
Lamun henteu jeung usaha  Lajengkeun Macana!

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Peupeujeuh ari ka dayeuh,
Meuli kupat jeung goréngan.
Peupeujeuh lamun geus euweuh,
Ulah ngupat kagoréngan

Ka Talaga meuli peusing
Peusing kolot jeung anakna
Ulah sok loba kapusing
Bisi kolot can waktuna

Bobor emas dua réal
dilebur leungit saréal
Mun campur jeung jalma royal
manéh tangtu milu royal

Contoh-contoh sisindiran yang paling lengkap klik di sini