Sisindiran Paparikan

Ieu di handap aya sababaraha conto sisindiran paparikan anu eusina mangrupa piwuruk atawa nasѐhat, silihasih jeung sѐsѐbrѐd atawa banyol.

Sisindiran Paparikan Piwuruk

Kuring nu jadi lalakon
Tapi rѐk ulin jeung saha
Kahayang moal kalakon
Lamun henteu jeung usaha  Lajengkeun Macana!