Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Tahun 2018

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengan Semester Bahasa Sunda SD/MI Semester Ganjil.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 sae pisan kanggo bapa/ibu guru enggoning ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SD atanapi MI.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu diluyukeun sareng bahan ajar bahasa sunda semester 1 kelas 2. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu Insya Alloh ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 ieu parantos dilengkepan ku konci jawaban. Sahingga langkung gampil dipelajarina.

Conto Soalna ieu di handap!

SOAL PREDIKSI PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : 2(dua)/1(ganjil)

I. Cakra aksara A, B, atawa C di hareupeun jawaban anu bener!
Pananya nomer 1-5 dumasar kana ieu bacaan.
Tartib Diajar
Diajar kalawan tartib, hasilna tangtu leuwih hade.
Sanajan pangajaran di sakola loba rupana, lamun bisa ngatur waktu tur cara diajarna, moal hese moal matak cape hate.
Pangajaran keur isukan dipariksa, Dibeberes bari diapalkeun.
Sare ulah peuting teuing, Sangkan hudang teu kabeurangan.
Lamun isuk-isuk cukup waktu, indit ka sakola henteu kudu rurusuhan.
1. Kudu kumaha sangkan hasil diajar leuwih hade?
a. Tartib
b. Sakadaek
c. Hare-hare
2. Kumaha carana sangkan hudang sare teu kabeurangan teh?
a. Teu kudu sare
b. Sarena ulah peuting teuing
c. Sarena kudu tibra
3. Supaya henteu cape hate dina diajarna urang kudu….
a. Bisa ulin jeung babaturan keur refresing
b. Bisa ngatur waktu tur cara diajarna nu hade
c. Bisa jajan anu hade waktu istirahat
4. Nurutkeun bacaan di luhur, cing saha anu kudu tartib diajar teh?
a. Barudak sakola
b. Tukang kebon
c. Bapak atawa Ibu guru
5. Ceuk bacaan di luhur waktu beberes jeung ngapalkeun pangajaran keur poe isukan teh iraha?
a. Pabeubeurang
b. Pasosore
c. Peuting
6. Samemeh indit ka sakola urang kudu……
a. Pamit heula ka Indung Bapak
b. Ulin heula sing tenang
c. Jajan heula sing loba
7. Pangajaran anu teu kaharti kudu…..
a. Diantepkeun
b. Ditaroskeun
c. Dipotocopy
8. Mana anu bener tina kalimah-kalimah ieu di handap?
a. Dadi Budak Pinter.
b. Kamari Tati teu sakola.
c. nani hormat ka guru.
9. Ngagurat supaya lempeng kudu make….
a. Pamupus
b. Buku
c. Jedar
10. Sinonim tina kecap piwuruk nyaeta….
a. Papatah
b. Tutunjuk
c. Someah

Pananya nomer 11-15 dumasar kana ieu bacaan
Dodo Gering
Geus opat poe Dodo gering katarajang panyakit tipes. Awakna panas nyebret, tur teu daek barangdahar.
Waktu dipariksa ku dokter, Dodo dititah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Dodo diinpus sarta kudu terus ngagoler.
Babaturan Dodo daratang ngalongok ka rumah sakit, tapi teu meunang lila, lantaran Dodo kudu loba reureuh.
11. Dodo katarajang panyakit…..
a. Bisul
b. Tipes
c. Asma
12. Dodo kudu …… di rumah sakit.
a. Dirawat
b. Disarekeun
c. Disuntik
13. Saha nu mariksa Dodo teh?
a. Bidan
b. Dokter
c. Perawat
14. Saha nu ngalongok Dodo teh?
a. Ibu guru
b. Babaturanna
c. Uwana
15. Naon sababna anu ngalongok Dodo di rumah sakit teu meunang lila?
a. Lantaran tempatna heurin
b. Lantaran Dodona embung dilongok
c. Lantaran Dodo kudu loba reureuh
16. Buku dicekel ku…..
a. Sampean
b. Pangambung
c. Panangan
17. Kembang anu sengit teh diambung ku….
a. Sampean
b. Pangambung
c. Panangan
18. Komplek ngandung harti……
a. Kumpulan paimahan
b. Kumpulan toko
c. Kumpulan padesaan
19. Kecap anu sarua hartina jeng kecap patulayah nyaeta…..
a. Loba
b. Ngagunduk
c. Pabalatak
20. Nani nyapukeun buruan ku….
a. Sapu nyere
b. Sapu injuk
c. Kored

Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap!
Mangga klik kanggo ngadownloadna.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun Pangajaran 2018-2019 Plus Kunci Jawaban
Anu bade kopas supados nyantumkeun sumber asli soal ieu.
Pamugia Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1 Kelas 2 Taun Pangajaran 2018-2019 ieu mangfaat.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 8 Tahun 2018

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 8 Taun 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengan Semester Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Ganjil.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 8 sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMP atanapi MTs.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 8 ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMP Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.
Conto Soalna sapertos kieu :

SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMP/MTs SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : VIII (Delapan)/1 (Ganjil)

Pilih jawaban nu pangbenerna!
Baca kawih ieu di handap!
Pahlawan Toha
1) Getih suci nyiram bumi
Tulang setra mulang lemah
Babakti nyungkem pertiwi
Cikal bugang putra bangsa

2) Nyatana pahlawan Toha
Pahlawan Bandung Selatan
Patriot ti Dayeuh Kolot
Tugu diwangun ngajadi ciri

3) Tarate nu mangkak
Ligar di empang
Jadi bukti gugurna
Pahlawan bangsa

1. Tema kawih Pahlawan Toha di luhur nyaritakeun ngeunaan….
a. Sumanget Muhamad Toha c. Perjoangan Muhamad Toha
b. Kawani Muhamad Toha d. Jasa Muhamad Toha

2. Nilik kana eusina, kawih di luhur kaasuk kana kawih….
a. Pejoangan c. Silih Asih
b. Pupujian d. Atikan

3. Kawih Pahlawan Toha di luhur diwangun ku…..
a. 2 pada c. 4 pada
b. 3 pada d. 5 pada

4. Unggal pada dina kawih di luhur diwangun ku…..
a. 3 padalisan c. 5 padalisan
b. 4 padalisan d. 6 padalisan

5. Kawih Pahlawan Toha mangrupakeun pangeling-ngeling kana kajadian….
a. Bandung Selatan c. Kamerdekaan RI
b. Bandung Lautan Api d. Pajoangan Pahlawan Toha

6. Dina pada ka hiji Kawih Pahlawan Toha di luhur nyaritakeun ngeunaan…
a. Wapatna Muhamad Toha c. Asal usul Pahlawan Toha
b. Jasa Muhamad Toha d. Sumanget Pahlawan Toha

7. Nu kaasup kalimah transitif di handap ieu nyaeta….
a. Barudak keur lalumpatan c. Dadan tumpak kuda
b. Nina keur ngahariring di kamar mandai d. Si Engkus ngajerit

8. Di handap ieu mana anu kaasup kalimah intransitif?
a. Manehna meuli sapatu c. Udin nutupkeun panto
b. Beurit diundag anjing d. Hayam jago kongkorongok

Baca sempalan sajak di handap ieu!

Hejo pagunungan paul lautan
Taya kamarasan ngan katugenahan
Hejo pagunungan paul lautan
Taya katengtreman ngan ancaman

9. Dumasar sempalan sajak di luhur, katangen sikep panyajak the hayang ngabejaan ka nu maca ngeunaan….
a. Kayaan tanah sunda nu endah, tapi henteu tengtrem tur loba ancaman
b. Kaayaan tanah sunda nu endah tur tengtrem pikabetaheun
c. Kaayaan pagunungan anu hejo lembok
d. Kaayaan alam sunda anu geus ruksak ku polusi

10. Gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak ka nu maca disebut….
a. Jejer atawa tema c. Rasa
b. Nada jeung suasana d. Amanat

Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap!
Mangga klik kanggo ngadownloadna.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 8 Taun Pangajaran 2018-2019 Plus Kunci Jawaban.

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Tahun 2018

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Taun 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengan Semester Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Ganjil.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMP atanapi MTs.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMP Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.
Conto Soalna sapertos kieu :
SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : IX (Sembilan)/1 (Ganjil)

Pilih jawaban nu pangbenerna!
Baca sempalan hutbah ieu di handap!
Parahadirin Kaum Muslimin !
Saparantos muji ka hadirat illahi robbi, solawat sareng salam mugia ginulur ka jungjunan urang sadaya nyatana Nabi Muhammad SAW. Katut kulawargana, sahabatna, paratabi-in dugi ka yaumiddin.
Salajengna, hotib wasiat hususna ka diri pribadi umumna ka hadirin rohimakumulloh, sumangga urang ronjatkeun kataqwaan ka Alloh swt, margi mung ku taqwa urang tiasa ngahontal kasalametan di dunya sareng aherat.
Hadirin Kaum Muslimin Rohimakumulloh.
Manusa aya hargana lamun miboga élmu sanajan miskin. Kitu deui manusa jadi terhormat lantaran boga élmu. Lamun teu boga élmu, naon hargana hirup urang, sabab henteu aya bédana jeung sato.
Imam Syafi’i ngadawuh : “Hirup manusa atawa hiji pamuda, nyaéta ku elmu jeung taqwa.”
Lamun élmu jeung taqwa teu aya dina diri manusa, mangka hirupna moal aya hartina. Kukituna hayu urang tungtut élmu. Sing getol hadir di majlis élmu.
Seueur pisan ganjaranana pikeun jalmi nu resep nungtut élmu. Sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina haditsna:
“Diukna anjeun dina majlis élmu sanajan sakeudeung, sanajan teu nyabak kalam-kalam acan, sanajan teu nulis sahurup-hurup acan, maka éta geus leuwih hadé tibatan ngamedikakeun sarébu budak beulian.”

1. Manusa bakal luhur darajatna dina pandangan Alloh lamun….
a. loba elmu c. luhur pangkat
b. loba harta d. gede kawani

2. Akibat jalma lamun teu boga elmu nyaeta….
a. hirup moal aya hartina c. miskin harta
b. teu boga wibawa d. dihina kupapada jalma

3. Nu ditepikeun ku khotib dina paragraph kadua tina hutbah di luhur nyaeta….
a. ngawilujengkeun c. menta dihampura
b. wasiat takwa d. maca hadits

4. Nurutkeun hutbah di luhur, kudu kumaha lamun urang hayang loba elmu….
a. teu kudu sakola c. daek hadir ka majlis elmu
b. sering meuli koran d. sering maca status facebook

5. Hotib nepikeun wasiat takwa tur nasehat pikeun ngaronjatkeun kaimanan, ayana dina bagean….
a. bubuka hutbah c. panutup hutbah
b. eusi hutbah d. amanat hutbah

6. Ieu dihandap aya kalimah anu ngandung istilah kaagamaan, nyaeta….
a. Mang Soleh keur macul di sawah
b. Jalma takwa bakal asup kana sawarga
c. Iraha rek digawe ka arab teh?
d. Mun panggih engke disalamkeun

Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap!
Mangga klik kanggo ngadownloadna.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Taun Pangajaran 2018-2019 Plus Kunci Jawaban.